Komisja Europejska opublikowała ten projekt w Internecie na platformie Erasmus+ Project Results Platform. Oficjalnie z opisem naszego projektu można się zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-TR01-KA226- VET-098150

Tytuł projektu: Narzędzia inteligentnego podejmowania decyzji w celu zmniejszenia zagrożeń dla naszego środowiska i zasobów wodnych poprzez rekultywację otwartych składowisk

Okres realizacji projektu: 01.06.2021-31.05.2023

Podsumowanie projektu: Projekt SMARTEnvi ma na celu opracowanie, pilotaż i testowanie innowacyjnych narzędzi cyfrowych, metod szkoleniowych i materiałów w celu zmniejszenia zagrożeń dla naszego środowiska i zasobów wodnych poprzez rekultywację otwartych wysypisk. Intelektualne wyniki projektu, a mianowicie narzędzie inteligentnych decyzji do rekultywacji otwartych wysypisk, narzędzie kompetencji, wielojęzyczna platforma e-learningowa, moduły edukacyjne i podręcznik inteligentnych wskazówek, pomogą rozwinąć kompetencje w różnych sektorach istotnych dla zrównoważonego rozwoju, tak aby grupy docelowe mogły potrafić skutecznie radzić sobie z rekultywacją otwartych wysypisk. Grupa docelowa obejmuje inżynierów i inny personel techniczny w odpowiednich sektorach, decydentów i badaczy. Projekt zapewni również testowanie innowacyjnych praktyk w celu przygotowania grup docelowych do stania się prawdziwymi czynnikami zmiany.

Odpady stałe wytwarzane przez ludzi, zwłaszcza na obszarach miejskich, są poważnym problemem na całym świecie, który rządy są zobowiązane rozwiązać. Utylizacja dużych ilości tych odpadów stałych z wielu źródeł generuje duże obciążenie ekonomiczne i środowiskowe dla samorządów. Niewłaściwie utylizowane odpady stałe powodują problemy środowiskowe i niekorzystnie wpływają na życie ludzkie. Obecnie najczęściej stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów stałych jest metoda składowania. Jednak przed złożeniem wniosku na wysypisko odpady stałe były losowo usuwane do dowolnego obszaru poza miastem poprzez otwarte składowanie. Nawet w krajach, które zaczęły stosować metodę składowania, opuszczone składowiska odkrywkowe nadal zagrażają środowisku i zdrowiu ludzkiemu. Na otwartych wysypiskach istnieją trzy istotne problemy: 1) gaz CH4, gaz cieplarniany 28 razy silniejszy niż CO2, wytwarzany z biodegradowalnych odpadów stałych w warunkach beztlenowych. CH4 jest wybuchowy, gdy jest obecny w zakresie 5–15% objętości w powietrzu, a staje się palny, gdy wskaźnik ten jest wyższy niż 15%. 2) Odcieki i zmiana właściwości gleby. Odcieki są spowodowane infiltracją wody deszczowej do odpadów stałych, a także zawartością wody w samych ściekach. Zmiana właściwości gleby przyspiesza wielkość i szybkość odcieków, które mogą zawierać wiele zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. Odciek ten przenika przez glebę i dociera do wód gruntowych, powodując znaczne zagrożenie dla lokalnych zasobów wód gruntowych i środowiska naturalnego. 3) Stabilność konstrukcyjna na otwartych składowiskach.

Ze względu na wyżej wymienione istotne problemy, nieużywane już składowiska otwarte wymagają rekultywacji, a istniejące należy ulepszać. Unia Europejska posiada dyrektywę w sprawie składowania odpadów (nr: 1999/31/WE), która określa ograniczenia i procedury, jakie należy podjąć w celu zapobiegania lub minimalizowania zagrożeń dla środowiska. W ramach tego projektu planuje się opracowanie wyników dla grup docelowych w zakresie rekultywacji otwartych wysypisk, które są zapomniane i/lub ignorowane po utworzeniu składowiska, ale nadal stanowią potencjalne zagrożenie. W wielu krajach będących członkami lub kandydatami do Unii Europejskiej otwarte wysypiska nadal stanowią problem środowiskowy. Partnerzy tego projektu spotykają się, ponieważ otwarte wysypiska stanowią zagrożenie dla środowiska w ich krajach i istnieje duże zapotrzebowanie na narzędzia decyzyjne obejmujące nowe technologie, nowoczesne narzędzia i materiały szkoleniowe oraz metodologie.

Partnerstwo składa się z uniwersytetów, organizacji prywatnych i gmin o wysokiej reputacji w swoich dziedzinach, które połączyły się zgodnie z wymogami projektu i doświadczeniem partnerów. W proponowanym projekcie jest dziewięciu partnerów formalnych i sześciu partnerów stowarzyszonych z pięciu różnych krajów: wnioskodawca Gebze Technical University, Pamukkale University oraz Denizli Metropolitan Municipality z Turcji; Szkolenie 2000 i Gmina Fano z Włoch; Politechnika Śląska z Polski; Uniwersytet w Sofii St. Kliment Ohridski oraz Research and Development Biointech z Bułgarii; oraz Universitatea Petrol-Gaze ​​din Ploiesti z Rumunii. Do partnerów stowarzyszonych należą organizacje zawodowe, takie jak izba inżynierów budownictwa lądowego i środowiska, sieć gmin, organizacje prywatne i stowarzyszenia. Wszyscy członkowie konsorcjum posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji różnych zadań przewidzianych w projekcie. Ponieważ problem jest powszechnym problemem w krajach partnerskich, rozwiązanie wymaga współpracy ponadnarodowej oraz dzielenia się zasobami i wypracowania wyników mających zastosowanie do tego międzynarodowego problemu.

Oprócz wyżej wymienionego wkładu, projekt SMARTEnvi może wspierać tworzenie nowych miejsc pracy poprzez podnoszenie lub przekwalifikowywanie osób dotkniętych niekorzystnymi warunkami zatrudnienia za pośrednictwem swoich produktów, takich jak narzędzia inteligentnego podejmowania decyzji, wykorzystujące nowe technologie, na bieżąco nowoczesne narzędzia i materiały szkoleniowe oraz metodologie.