Европейската комисия публикува този проект онлайн на Еразъм +платформата за резултати от проектите. Можете да се запознаете с официалното описание на нашия проект на следния адрес: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-TR01-KA226-VET-098150

Наименование на проекта: Интелигентни инструменти за вземане на решения за намаляване на опасностите за нашата околна среда и водните ресурси чрез рехабилитация на нерегламентирани сметища

Период на проекта: 01.06.2021-31.05.2023

Резюме на проекта: Проектът SMARTEnvi има за цел да разработи, пилотира и тества иновативни дигитални инструменти, методи и материали за обучение за намаляване на опасностите за околната среда и водните ресурси чрез рехабилитация на нерегламентирани сметища. Интелектуалните резултати от проекта, а именно интелигентен инструмент за вземане на решения за рехабилитация на нерегламентирани сметища, модел на компетенциите, многоезична платформа за електронно обучение, модули за обучение и интелигентно ръководство, ще подпомогнат придобиването на компетенции в различни сектори, свързани с устойчивото развитие, така че да може да се решава ефективно проблема с рехабилитацията на нерегламентираните сметища. Целевата група на проекта включва инженери и друг технически персонал в съответните сектори; лица, вземащи решения и изследователи. Проектът ще осигури и тестване на иновативни практики, за да насърчи развитието на целевите групи към превръщането им в истински фактори на промяната.

Твърдите отпадъци, генерирани от хората, особено в градските райони, са важен проблем по целия свят, който правителствата са длъжни да решават. Обезвреждането на големи количества от тези твърди отпадъци от множество източници генерира голяма икономическа и екологична тежест за местните власти. Ако не се изхвърлят правилно, твърдите отпадъци причиняват екологични проблеми и засягат неблагоприятно човешкия живот. Понастоящем, най-често използваният метод за обезвреждане на твърди отпадъци е метода на депониране. Преди прилагането на целево депониране обаче, твърдите отпадъци се изхвърляха произволно във различни области извън населените места на нерегламентирани сметища. Дори в страните, които са започнали да прилагат метода за депониране, изоставените открити сметища продължават да представляват опасност за околната среда и човешкото здраве. В нерегламентираните сметища съществуват три значими и жизненоважни проблема: 1) газ CH4, парников газ, който е 28 пъти по-мощен от CO2, генериран от биоразградими твърди отпадъци в анаеробни условия. CH4 е експлозивен, когато се намира в диапазона от 5-15 обемни % във въздуха и става запалим, когато този процент е по-висок от 15 %. 2) Излугване и промяна в свойствата на почвата. Излугването се причинява от проникване на дъждовна вода в твърдите отпадъци, както и от съдържанието на вода в самите твърди отпадъци. Промяната в свойствата на почвата ускорява обхвата и скоростта на потоците на излугването, които могат да съдържат много органични и неорганични замърсители. Тези потоци проникват през почвата и достигат подпочвените води, което води до значителен риск за локалните подземни водни ресурси и за природната среда. 3) Структурна стабилност на нерергаментираните сметища.

Поради гореспоменатите жизненоважни проблеми, отворените сметища, които вече не се използват, трябва да бъдат рехабилитирани, а съществуващите – да бъдат подобрени. Директивата на Европейския съюз относно депонирането на отпадъци (№: 1999/31 / EC), определя ограниченията и процедурите, които трябва да се предприемат, за да се предотвратят или минимизират заплахите за околната среда. В рамките на този проект се планира да се получат резултати за рехабилитация на нерегламентирани сметища, които са забравени и/ или игнорирани след създаването на депа, но все още съществуват като потенциална опасност. В много страни, които са членки или кандидат-членки на Европейския съюз, нерегламентираните сметища все още представляват екологичен проблем. Партньорите по този проект се събраха в общ екип, тъй като нерегламентираните сметища представляват опасност за околната среда в техните страни и има съществена нужда от инструменти за вземане на решения, включващи нови технологии, съвременни подходи и материали за обучение и методологии.

Партньорският екип включва университети, частни организации и общини с висока професионална репутация в съответните области и е сформиран според изискванията на проекта и опита на участниците. В предложения проект участват девет официални и шест асоциирани партньори от пет различни страни: Кандидатът Технически Университет на Гебзе, Университет на Памуккале и Община Денизли от Турция; Обучение 2000 и община Фано от Италия; Силезийски технологичен университет от Полша; Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и ЦИРД „Биоинтех“ ООД от България и Университетът за петрол и газ в Плоещ от Румъния. Асоциираните партньори включват професионални организации като камара на гражданските и екологични инженери, мрежа от общини, частни организации и общества. Всички членове на консорциума имат необходимия опит, за да изпълняват различните задачи, предвидени в проекта. Тъй като проблемът е често срещан в страните партньори, решението му изисква транснационално сътрудничество и споделяне на ресурси, и разработване на резултати, приложими за този международен проблем.

В допълнение към гореспоменатия принос, проектът SMARTEnvi може да подпомогне създаването на нови възможности за работа, като осигури повишаване на квалификацията или преквалификация на засегнатите от неблагоприятни условия на заетост чрез своите продукти като интелигентни инструменти за вземане на решения, включващи нови технологии, съвременни подходи, методологии и материали за обучение.